You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIW-MŁYN” Wojciech Kurcoń Kopytowa 47, 38-459 Kopytowa).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 REGULAMIN

§1. Definicje

1. Adres pocztowy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIW-MŁYN” Wojciech Kurcoń Kopytowa 47, 38-459 Kopytowa.

2. Adres reklamacyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIW-MŁYN” Wojciech Kurcoń Kopytowa 47, 38-459 Kopytowa.

3. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem http://e-braga.pl/index.php?route=information/information&information_id=6

4. Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIW-MŁYN” Wojciech Kurcoń 

Kopytowa 47

38-459 Kopytowa.

e-mail: braga.biuro@gmail.com

telefon: 13-431-41-47 (8.00-16.00)

5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://e-braga.pl/index.php?route=information/information&information_id=6

6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

11. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

12. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

13. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

14. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem „http://e-braga.pl”.

15. Prawo konsumenckie - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

16. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

17. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem danej umowy.

18. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.

19. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

20. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

21. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem „http://e-braga.pl”, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

22. Sprzedający:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIW-MŁYN” Wojciech Kurcoń 

Kopytowa 47 

38-459 Kopytowa

NIP: 6841410567, REGON: 180034479

zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS

KONTO BANKOWE (płatność w złotówkach)

60 1050 1458 1000 0092 0422 4951 Nazwa banku: ING

23. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

24. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

25. Użytkownik - użytkownik Sklepu (w tym Kupujący).

26. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

27. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

28.  Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

29.  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2. Warunki ogólne

 

1.  Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umów zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., nie znajdują zastosowania.

2. Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium (i) Rzeczpospolitej Polskiej, oraz (ii) wszystkich państw Unii Europejskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a)  potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

§3. Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka produktu;

b) wybór rodzaju dostawy;

c) wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form;

d) wybór miejsca wydania rzeczy;

e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku w zależności od wybranej opcji dostawy.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) zamówienia Konsumenta:

a) płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy;

b) płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego;

c) płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (dotpay) następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje w przypadku przyjęcia danego zamówienia przez Sprzedającego, z chwilą przyjęcia takiego zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia ww. zamówienia przez Klienta.

6. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) zamówienia Klienta:

a) płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy;

b) płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego;

c) płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (dotpay) następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie produktów objętych treścią danego zamówienia następuje niezwłocznie po zrealizowaniu (przygotowaniu do wysyłki) takiego zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej umowy.

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4. Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem ww. terminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć przez wiadomość na braga.biuro@gmail.com, telefonicznie na numer telefonu 696045501 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21  ust. 1. Prawa konsumenckiego.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się